MAKALELER

Ceza Yargılamasında Vergi Suçu Raporuyla İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

I-GİRİŞ Vergi suçu raporu; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun (VUK) “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359.maddesi kapsamında düzenlenen raporu ifade eder. Vergi suçunun tespitine yönelik vergi incelemesi, hazırlık soruşturmasının en önemli bölümüdür. Vergi incelemesi ile her şeyden önce suç teşkil eden olaylar (fiiller) tespit edilecektir. (VUK Md. 367). Bu olaylar ve bunların kanıtları tutanakla tespit edilecektir. (VUK md. 145/III). Dolayısıyla ...

Devamını Oku »

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

  5084 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNDEN FAYDALANAN İŞYERLERİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI     GİRİŞ: Bilindiği üzere 5615 sayılı “Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2. maddesiyle ücretlerde ayırma kuramının bir gereği olarak Gelir Vergisi Kanunu’na 1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Asgari Geçim İndirimi” kenar başlıklı 32. madde eklenmiştir. Konuyla ilgili olarak 4.12.2007 ...

Devamını Oku »

Binek Otomobillerle İlgili Düzenlemelerde Vergi Karmaşası

1.GİRİŞ: Vergi hukukumuzla ilgili olarak en çok şikayet edilen konuların başında istisna, muafiyetlerin sıklılığı ve vergilemedeki karmaşık yapı akla gelir. Bu durum uygulama birliğinin bozulmasına ve karmaşaya neden olmaktadır. Oysa vergilemenin temel amacı, devletin kamu hizmetlerini finanse edecek gelir kaynakları elde etmektir. Temel amaç karşısında konuyu soyutlaştırılarak anlaşılmaz kılmak asıl amacı hedeften saptıracak ve kayıt dışına yöneltecektir. Bu girişi yapmamızın ...

Devamını Oku »

BA BS Formlarını Verirken Dikkat Edilecek Hususlar Ve Formların Mükellefler Açısından Önemi

I- Giriş : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve 149 ve Mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim”(Form Ba) ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim” (Form Bs) verme yükümlülüğü getirilmiş ve en son 350, 362 ve 06.02.2008 tarihinde yayınlanan 381 sıra no’lu VUK Genel Tebliğleri ...

Devamını Oku »

AR-GE Ve Destek Personelinin Çalışmaları Karşılığında Elde Edecekleri Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Ve Özel Gider İndiriminin Birlikte Hesabı

1-GİRİŞ: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ...

Devamını Oku »

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’Na Göre Yapılması Gereken Uygunluk Denetimi

1.GİRİŞ Kurum ve kuruluşlar ile kişiler görevleri, işlevleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak açıklamalar yapmakta, bildirimlerde bulunarak çeşitli isteklerde bulunmakta, kararlar alıp uygulamakta, belirli görüş ve iddialar ileri sürerek bunların doğruluk ve güvenirliğini savunmaktadır. Ancak bu bildirim ve iddiaların uygunluğu, doğruluğu ve güvenirliği tartışılabilir. Amaçlara uygun ve tutarlı karar verebilmek için karar işleminde yararlanılan bilgilerin geçerli ve güvenilir olması gerekmektedir. ...

Devamını Oku »

Tecil, Bir Vergi Affı Değil Düşük Faizli Ödeme Planıdır

1.GİRİŞ: Yaşamakta olduğumuz dünya iktisadi buhranında her ülke krizden en az şekilde etkilenmek için önlemler paketi ortaya koymaya başlamıştır. Etkilenmemenin mümkün olmadığı bu global krizden en az şekilde etkilenmek için Türkiye hasar minimizasyonu yaparak ekonomik argümanları devreye sokma çabası içindedir. Amerika kaynaklı dünya krizinin ülkemizdeki en önemli yansıması, Türk parasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesine rağmen 2008/Ekim ayı ihracat ...

Devamını Oku »

Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde İhbar İkramiyesi

1. GENEL BİLGİ :               Güçlü bir ekonominin önemli göstergelerinden biri kamu finansmanında vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki payıdır. Kamu harcamalarının vergi gelirleri dışındaki tüm finansman yöntemleri (borçlanma, emisyon vs.) uzun veya kısa vadede ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecektir. Kamu harcamalarının finansmanında toplam gelirler içinde vergi gelirleri payının artırılabilmesinin önemli yollarından biri de kayıt dışı ...

Devamını Oku »

Gayrimenkul Tamamlanmadan Yapılan Kat İrtifaklı Arsa Devrinde Harç Matrahı Ne Olmalı?

1. GİRİŞ:             Bilindiği üzere; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 11 ile 15. maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişki düzenlemeler yapılmıştır.               5766 sayılı Kanun ile 492 sayılı ...

Devamını Oku »

Gayrimenkul Tamamlanmadan Yapılan Kat İrtifaklı Arsa Devrinde Harç Matrahı Ne Olmalı?

1. GİRİŞ:               Bilindiği üzere; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 11 ile 15. maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişki düzenlemeler yapılmıştır.               5766 sayılı Kanun ile 492 ...

Devamını Oku »