Makaleler

Pay Senetlerinin Devri Ve Kısıtlamalar

I-PAY SENETLERİNİN DEVRİ  VE KISITLAMALAR I-GİRİŞ Piyasada,ortaklık hakkının temsili için ,pay,ortaklık,hisse gibi tabirler kullanılarak, şirket kuruluşlarında ve sermaye artırımlarında Ticaret Siciline kaydıyla kendiliğinden oluşan senetler,pay senedi olarak nitelendirilmiştir.. TTK nın 484 madde gerekçesinde de kanuni tabir olarak,hisse senedi yerine “Pay senedi” tabiri kullanılarak duruma açıklık kazandırılmıştır. Pay senetleri; satış, bağış, rehin, trampa, miras, intifa, alım, şufa, vefa gibi payların devri ...

Devamını Oku »

Yemek Fişleri Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı?

1. GİRİŞ   Mevcut Kıdem tazminatı uygulaması 1475 sayılı iş yasanın yürürlükte olan tek maddesi olan 14 üncü maddesi ile düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre kıdem tazminatı, bu tazminata hak kazanan işçiye son aldığı ücret üzerinden ve kıdem yılına bağlı olarak ödenmektedir. Yazımızda kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemelerin bu hesaplamaya dahil edileceği yemek fişlerinin de kıdem tazminatı hesabına dahil olup olmadığı ...

Devamını Oku »

Sosyal Güvenlik Alacaklarında Yeni Uygulama

  I-GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürebilir amacını ve işlevini devam ettirebilmesi için 6183 sayılı kanuna istinaden takipte olan alacaklarını tahsil edilme noktasında; borçlarını ödemeyenler için gerek menkul gerekse gayri menkul mallarını üzerine haciz koyup ilgili kanunlar çerçevesinde ihale usulü ile satmak, mahsup yapmak, maaştan kesinti yapmak…. Vb. şekilde ...

Devamını Oku »

Bakıma Muhtaç Malûl Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar

I. GİRİŞ Gerek mülga 506 ve 5434 sayılı sosyal güvenlik kanunlarında[1], gerekse de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun[2] 40ıncı ve 49uncu maddelerinde fiili hizmet ve itibari hizmet konuları kanuni düzenlemeyle hüküm altına alınmıştır. Bilindiği üzere belirli meslek ve işkolu kollarında fiili çalışan sigortalılara çalışmış olduğu her bir yılın karşılığında belirli oranlarda ilave hizmet günü verilmekte ve ...

Devamını Oku »

Kanun Türü Hatalı Seçilen Aylık Prim Hizmet Bildirgelerinin Sonradan Verilen Belgelerle Düzeltme İşleminde İPC Uygulanı mı?

I-GİRİŞ İşverenler işe aldığı her sigortalının 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanunun Sigortalı Bildirimi ve Tescili başlıklı 8. Maddesinde belirlenen şekle ve usule göre işe girişini yapmak zorundadır. İşveren aynı kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalıştırmış olduğu bu kişileri 86. Maddenin birinci fıkrasında yapılan tanıma göre; örneği Sosyal Güvenlik ...

Devamını Oku »

Eksik Gün Bildiriminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ve İşverenlerin Genel Hataları

I-GİRİŞ   Bilindiği üzere İşverenler çalıştırmış olduğu sigortalıları 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası gereği 8 inci maddesine istinaden işe girişini yapmak ve çalıştığı sürece 30 gün üzerinden sigortalı olarak Aylık Prim Hizmet bildirgesi ile kuruma bildirmekle mükelleftir. İşveren aynı zamanda ay içinde eksik çalışan işçileri de yine aynı kanun gereği ay içerisinde eksik çalışması olması halinde kanunun 86. ...

Devamını Oku »

Ceza Yargılamasında Vergi Suçu Raporuyla İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

I-GİRİŞ Vergi suçu raporu; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun (VUK) “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359.maddesi kapsamında düzenlenen raporu ifade eder. Vergi suçunun tespitine yönelik vergi incelemesi, hazırlık soruşturmasının en önemli bölümüdür. Vergi incelemesi ile her şeyden önce suç teşkil eden olaylar (fiiller) tespit edilecektir. (VUK Md. 367). Bu olaylar ve bunların kanıtları tutanakla tespit edilecektir. (VUK md. 145/III). Dolayısıyla ...

Devamını Oku »

Prim Borçları Nedeniyle Durdurulmuş Olan BAĞ-KUR Sigortalılık Sürelerinin İhyası Mümkün mü?

I.GİRİŞ 5510 sayılı kanunun geçici 17 nci maddesi ile aynı kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi yani BAĞ-KUR’a tabi sigortalılardan 30.04.2008 tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borcu bulunanların sigortalılık süresi durdurulmuştur. Sigortalılığı durdurulanlardan sigortalılığa esas faaliyeti devam edenlerin 01.05.2008 tarihi itibariyle sigortalılığı resen başlatılmıştır. Yazımızda geçici 17 inci madde uygulamasına yer verilmiş olup, sigortalılık süresinin belirlenmesi, ...

Devamını Oku »

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ortaklıklarına Yapılan Yatırımlara Sağlanan Vergi Avantajları

Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunun 9 uncu, 15 inci, 34 üncü ve 36 ıncı maddeleri ile girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına ve bunlara yapılan yatırımların vergilendirilmesine yönelik bir takım istisnalar getirilmiştir. Bu yazımızda vergi mevzuatımızın yeni ...

Devamını Oku »